ករណី

  • ម៉ាករបស់យើង
  • ឈ្មោះគីមី
  • លេខ CAS
  • សៀវភៅណែនាំយោងឆ្លង
  • MXC-DETDA ឌីផេរ៉ង់ស្យែលឌីលីថល ៦៨៤៧៩-៩៨-១ អេភេសូធី ៣០០ មើលម៉ូដែល
  • MXC-DMTDA Dimethylthiotoluenediamine ១០៦២៦៤-៧៩-៣ អេធីអាយស៊ី ១០០ មើលម៉ូដែល