បាញ់ថ្នាំពពុះ (អេហ្វអេហ្វ)

    • ម៉ាករបស់យើង
    • ឈ្មោះគីមី
    • លេខ CAS
    • សៀវភៅណែនាំយោងឆ្លង