អន្តរការីឱសថ

  • ម៉ាករបស់យើង
  • ឈ្មោះគីមី
  • លេខ CAS
  • សៀវភៅណែនាំយោងឆ្លង
  • អ៊ីអេតា អេធេយអិល (ហ្ស) -២ (២-អឹម។ អិន។ អេ។ អេ។ អេ។ ៤ - អ៊ីល) ៦៤៤៨៥-៨២-១ - មើលម៉ូដែល
  • TTZ Mercapto-2-Methyl-5-oxo-6- អ៊ីដ្រូហ្សូម -១,២,៤-ទ្រីហ្សីន ៥៨៩០៩-៣៩-០ - មើលម៉ូដែល
  • TAEM S-2-Benzothiazolyl (Z) -2- (២-aminothiazol-៤-yl) -២- (១-t-butoxycarbonyl-១-methyl) អេតាណុលមីតូយ៉ូតា។ ១៥៨១៨៣-០៥-២ - មើលម៉ូដែល