ជំនួយដំណើរការ

    • ម៉ាករបស់យើង
    • ពាក្យសុំ
    • សៀវភៅណែនាំយោងឆ្លង
    • ភ្នាក់ងារតង់ស៊ីតេ TE23522 ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៅក្នុងស្នោដែលបានបំពេញនិងស្នោធន់ខ្ពស់ ឌីអេស ១០២២ មើលម៉ូដែល
    • ស្នោរឹង H20030 បង្កើនភាពរឹងរបស់ពពុះ, បង្កើនភាពរឹងមាំការពន្លូតនិងកម្លាំងទឹកភ្នែក អេហ្វអេ ៣០០ មើលម៉ូដែល