កាតាលីករសម្រាប់អ៊ីសូឡង់បាញ់

យើងមានកាតាលីករស៊េរីសម្រាប់អ៊ីសូឡង់បាញ់ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងវាលនេះហើយចាប់អារម្មណ៍នឹងពួកគេសូមមេត្តាទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ

info@mingxuchem.com សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសហការជាមួយអ្នកជាមួយនឹងអ្វីដែលល្អបំផុត។

សូមអរគុណ!


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា ១៩-១៩